Telephone +372 56 970 200 Mail info@mydent.ee
Avaleht
Meist
Patsiendile
Kolleegile
Hinnakiri
Kontakt
Andmekaitsetingimused
MYDENT HAMBARAVIKLIINIK
ANDMEKAITSETINGIMUSED

MyDent Hambaravikliinik hindab privaatsust ning soovib hoida patsientide poolt usaldatud isikuandmeid turvaliselt. Arvestame kehtivaid seaduseid ja määruseid ning anname endast parima, et Teie isikuandmed oleksid kaitstud nii praegu kui ka tulevikus.

Käesolev andmekaitsetingimuste dokument annab ülevaate, milliseid andmeid me patsientide kohta kogume ja mida me nende andmetega teeme.

Dokument laieneb MyDent Hambaravikliinikuga seotud ettevõtetele:
 • MyDent Hambaravikliinik OÜ
 • MyDoc OÜ
 • Smile Craft OÜ
 • Periodent OÜ
Nimetatud nelja ettevõtet nimetatakse edaspidi ühiselt: „MyDent Hambaravikliinikuga seotud ettevõtted“.

Patsientidele parima raviteenuse pakkumiseks ja kliiniku töö paremaks korraldamiseks võivad MyDent Hambaravikliinikuga seotud ettevõtted jagada omavahel patsiendiga seotud informatsiooni. 

Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming sh: kogumine,  korrastamine, säilitamine, muutmine, lugemine, kasutamine, edastamine, kustutamine, jne.

MyDent Hambaravikliinikuga seotud ettevõtted töötlevad isikuandmeid ja eriliigilisi isikuandmeid (terviseandmed) hambaraviteenuse osutamiseks. Samuti on isikuandmete töötlemine vajalik erinevate õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks.


KOGUTAVAD ANDMED
 • Isiklikud andmed: eesnimi, perekonnanimi, isikukood,
 • Kontaktandmed: meiliaadress, telefoninumber,
 • Turvakaamerate salvestised: kui viibite kliinikus, kus kasutatakse isikute ja vara kaitsemiseks mõeldud turvakaameraid,
 • Tervisliku seisundi kohta käivad andmed: eriarstiteenuse pakkumiseks võime vajada täiendavat informatsiooni Teie tervisliku seisundi kohta sh. võime terviseriski hindamiseks mõõta Teie temperatuuri ning küsida infot esinevate haiguste kohta.  
Lisaks patsiendiandmetele töötleme me tema seadusliku esindaja  (lapsevanem või eeskostja) isikuandmeid, et kontrollida tema seotust patsiendiga.


KUIDAS ME NEED ANDMED SAAME?
Üldjuhul saame me need andmed otse teilt, kui:
 • teostate meie teenuste kohta päringu telefoni teel, meili teel, mydent.ee kodulehelt või MyDent Hambaravikliinikus viibides,
 • broneerite aja telefoni, meili teel või MyDent Hambaravikliinikus viibides.
Raviaja broneerimisel peab patsient esitama järgmised andmed:
 • nimi,
 • isikukood,
 • telefoninumber,
 • meiliaadress,
 • pöördumise põhjus ja olulised täpsustused.
Vajalikud andmed võib esitada ka patsiendi seaduslik esindaja.


KUIDAS ME NEID ANDMEID KASUTAME?
MyDent Hambaravikliinikuga seotud ettevõtted kasutavad isikuandmeid ja eriliigilisi isikuandmeid:
 • raviaegade broneeringute tegemiseks,
 • arvete väljastamiseks,
 • meeldetuletuste jt. vajalike teadete edastamiseks,
 • raviplaani koostamiseks,
 • Teie poolt tellitud teenuste osutamiseks,
 • seadustega reguleeritud kohustuste täitmiseks,
 • turvaintsidentide haldamiseks,
 • üldistel ärilistel eesmärkidel.
Kontaktandmed on vajalikud, et registraator saaks patsiendiga ühendust võtta. Näiteks patsiendi poolt tehtud broneeringu kinnitamiseks, broneeringu aja muutuse teavitamiseks või vajaliku lisainformatsiooni küsimiseks / edastamiseks.

Broneeringu tegemisel sisestatakse patsiendi andmed Hammas tarkvarasse (koostööpartner: Innovaatik OÜ). Läbi Hammas tarkvara liiguvad andmed ka e-tervis keskkonda.

Samuti kasutatakse patsiendi andmeid MyDent Hambaravikliiniku hambaravitarkvaras, kus hoitakse patsiendiga seotud isikuandmeid, röntgenülesvõtteid ja cadcam disaine.

Ravivisiidile eelneval päeval saadetakse patsiendile raviaja meeldetuletuse sms.

MyDent Hambaravikliinikuga seotud ettevõtted kasutavad patsiendi kontaktandmeid, et vastata patsiendi selgitusele, teabenõudele või kaebusele. Asjaolude selgitamisel võime vajadusel kasutada ka teisi patsiendiga seotud isikuandmeid ja eriliiki isikuandmeid.

Lähtume avaliku teabe seaduse (peatükk 5, §35, https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010) all kirjeldatud piirtatud juurdepääsuga teabe määratlemisest. Isikuandmeid sisaldavate dokumentide ja kirjavahetuse puhul kasutame ligipääsu piiramiseks erinevaid organisatsioonilisi ja tehnoloogilisi juurdepääsupiiranguid. 

Patsiendi andmeid sisaldavaid dokumente väljastame vaid seadusega ettenähtud juhtudel kas patsiendile endale või tema seaduslikule esindajale. Dokumendid väljastatakse kas MyDent Hambaravikliinikus kohapeal või saadetakse dokumendid krüpteeritud kujul patsiendi või tema seadusliku esindaja meiliaadressile. 

Seaduslikule esindajale väljastatakse patsiendiga seotud dokumendid vaid seadusliku esindaja poolt allkirjastatud taotluse alusel. Kahtluse korral, et taotluse esitaja ei ole tegelikult patsiendi seaduslik esindaja, on MyDent Hambaravikliinikuga seotud ettevõtetel õigus keelduda patsiendiga seotud dokumentide väljastamisest ning nõuda esindusõiguse täiendavat tõendamist. 

Konfidentsiaalseid andmeid tohib avaldada vaid patsiendi nõusolekul või seadusest tulenevatel juhtudel. Patsient peab teadma kellele, missugust informatsiooni ja mis eesmärgil avaldatakse. Patsiendi poolt antud nõusolek on ühekordne ning patsient võib oma nõusoleku igal hetkel tagasi võtta. 

MyDent Hambaravikliinikusse paigaldatud turvakaamerate eesmärk on kaitsta isikuid ja MyDent Hambaravikliinikuga seotud ettevõtete vara. Turvakaamerad edastavad reaalajas pilti, mis salvestatakse eraldi andmekandjale, mis teeb võimalikuks salvestiste hilisema taasesituse. Turvakaamerad ei salvesta heli ning on mõeldud vaid konkreetsel alal sündmuste jäädvustamiseks. Turvakaamerate salvestistele pääsevad ligi vaid MyDent Hambaravikliinik juhatuse liikmed. Salvestised on kaitstud organisatsiooniliste ja tehnoloogiliste meetmetega, mis kaitsevad andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise ja kustutamise eest.

Turvakaamerasalvestisi võidakse vajadusel edastada korrakaitseorganitele, kellel on selleks seadusest tulenev alus. Selle eelduseks on ametlik, taasesitamist võimaldav päring. Turvakaamera salvestiste edastamise otsustavad MyDent Hambaravikliinik OÜ juhatuse liikmed.

Turvakaameratega seotud küsimuste korral saatke e-kiri aadressile: andmekaitse@mydent.ee. 


MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL ME TEIE ANDMEID TÖÖTLEME?
Andmete töötlemisel toetume erinevatele õiguslikele alustele:
 • vajadusele luua lepinguline suhe,
 • vajadusele täita sõlmitud lepingut,
 • vajadusele täita seadusega määratud kohustusi,
 • vajadusele teostada meie õigustatud huvisid sh. äritegevuse elluviimine,
 • vajadusele vastata Teie kirjale, teabenõudele, selgitustaotlusele või kaebusele,
 • vajadusele kaitsta Teie elulisi huvisid (näiteks vajadusel Teie andmete avaldamine kiirabitöötajatele),
 • Teie poolt antud nõusolekule,
 • muudele seadusega lubatud alustele.


KELLEGA ME TEIE ANDMEID JAGAME?
MyDent Hambaravikliinikuga seotud ettevõttele edastatud isikuandmetele võivad saada juurdepääsu vaid isikud, kellel on selleks tööülesannete täitmisest tulenev õigus ning kellega on sõlmitud konfidentsiaalsusleping.

Me ei jaga Teie poolt meile usaldatud andmeid kolmandate isikutega, väljaarvatud juhtudel, kui see on käesolevas andmekaitsetingimuste dokumendis kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik. Näiteks võime andmeid jagada:
 • MyDent Hambaravikliinikuga seotud ettevõtetega, kui see on Teiega seotud teenuse osutamiseks vajalik,
 • jagame terviseseisundiga seotud andmeid patsiendi seadusjärgse esindajaga,
 • professionaalsete nõustajatega, näiteks audiitorid, advokaadid, raamatupidajad, jt meile nõustamisteenust pakkuvate isikutega,
 • seadustest tulenevatel põhjustel,
 • kui andmete jagamine on vajalik meie õiguslikuks kaitseks.
MyDent Hambaravikliinikuga seotud ettevõtted ei vastuta andmete eest, mille patsient on ise kolmandatele osapooltele avalikustanud (näiteks: järelmaksuteenuse osutajad, kindlustusettevõtted).

MyDent Hambaravikliinikuga seotud ettevõtted on kohustatud edastama patsientidega seotud informatsiooni asutusetele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida (Eesti Haigekassa, Terviseamet, Politsei). 

Tavapärase töö käigus edastatame andmeid järgmistele asutustele:
ASUTUS ANDMED EDASTAMINE ÕIGUSLIK ALUS
Innovaatik OÜ 
(Hammas tarkvara)
Hambaravikaart Jooksvalt Leping
Tervise infosüsteem (e-tervis) Hambaravikaart Tööpäeva lõpus Seadus
SA Eesti Tervishoiu Pildipank Röntgenülesvõtted Peale visiiti Seadus, leping
Eesti Haigekassa Hambaravikaart Peale visiiti Seadus, leping


MyDent Hambaravikliinikuga seotud ettevõtted jagavad omavahel järgmisi patsiendiga seotud andmeid: 
ASUTUS ANDMED EDASTAMINE ÕIGUSLIK ALUS
MyDent Hambaravikliinik OÜ Raviaegade broneerimisega seotud andmed. Jooksvalt Leping
MyDoc OÜ
 • Hambaravikaart,
 • röntgenülesvõtted,
 • cadcam disainid,
 • raviaegade broneerimisega seotud andmed.
Jookvalt Leping
Smile Craft OÜ
 • Hambaravikaart,
 • röntgenülesvõtted,
 • cadcam disainid,
 • raviaegade broneerimisega seotud andmed.
Jooksvalt Leping
Periodent OÜ
 • Hambaravikaart,
 • röntgenülesvõtted,
 • cadcam disainid,
 • raviaegade broneerimisega seotud andmed.
Jooksvalt Leping

 

 

KUI KAUA ME TEIE ANDMEID SÄILITAME?
Säilitame Teie andmeid vastavalt andmete töötlemise eesmärkidega seotud vajadustele. Isikuandmete säilitamisel lähtume erinevatest kriteeriumitest:
 • äritegevusega seotud vajadus,
 • patsientidele teenuste pakkumisega seotud vajadus,
 • seadustest tulenev vajadus,
 • lepingutest ja kokkulepetest tulenev vajadus,
 • nõuete esitamise õigusest tulenev vajadus.

Näiteks tuleb patsiendile hambaraviteenuse osutamisega seotud hambaravikaarti säilitada 110 aasta möödumiseni patsiendi sünnist (Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ja nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord, https://www.riigiteataja.ee/akt/107072011010).

Kirjavahetuse säilitamisel lähtutakse teabe olulisusest ja informatsiooni vajalikkusest. Tavapärast kirjavahetust ei säilitata üle kolme aasta.MILLISED ON TEIE ÕIGUSED SEOSES TEIE ANDMETEGA?
Andmesubjektina on Teil järgmised õigused:
 • õigus andmetega tutvuda - Teil on õigus teada, milliseid andmeid Teie kohta säilitatakse ja kuidas neid töödeldakse,
 • õigus andmete parandamisele - kui Teie isikuandmed on valed, on Teil õigus nõuda enda isikuandmete parandamist,
 • õigus töötlemise piiramisele - Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata enda isikuandmete töötlemist,
 • õigus andmete kustutamisele ehk õigus olla unustatud. Seda küll piiratud ulatuses, sest seadustest tulenevalt, ei ole see alati võimalik,
 • õigus esitada enda andmete töötlemisega seotud vastuväiteid - käsitleme igat juhtumit eraldi ja tulemus sõltub konkreetsest olukorrast lähtuvalt,
 • andmete ülekandmise õigus - Teil on õigus nõuda meile edastatud andmete ülekandmist endale masinloetaval kujul, kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav,
 • võite nõuda isikuandmete ülekandmist teisele teenusepakkujale, kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav.

Patsiendil on õigus nõuda endaga seotud kirjavahetuse kustutamist. Samas peab ta arvestama, et MyDent hambaravikliinikuga seotud ettevõtetel on õigus selle täitmisest keelduda juhul, kui kirjavahetus on millegi tõendamiseks vajalik. Kui mainitud tõendamise vajadust ei ole või see kaob, siis patsiendi soov täidetakse ning kirjavahetus kustutatakse.

Eeldame, et MyDent Hambaravikliiniku kodulehte kasutades või MyDent Hambaravikliinikuga seotud ettevõtete teenuseid kasutades olete meie andmekaitsetingimuste dokumendiga tutvunud ning sellega nõustunud.

MyDent Hambaravikliinik jätab endale õiguse vajadusel muuta andmekaitsetingimuste dokumenti. Kõige uuem versioon on leitav meie kodulehelt: www.mydent.ee.

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused palume saata meiliaadressile: andmekaitse@mydent.ee.


Hindame privaatsust ning soovime hoida patsientide poolt usaldatud isikuandmeid ja eriliigilisi isikuandmeid turvaliselt. Juhul kui leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite esitada vastavasisulise kaebuse aadressile andmekaitse@mydent.ee.

Samuti on Teil õigus võtta ühendust Andmekaitse Inspektsiooniga: 
Telefon: 627 4135 
Meiliaadress: info@aki.ee
Koduleht: www.aki.ee


Parimate soovidega
MyDent Hambaravikliinik